Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Facebook

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:184
TÝDEN:372
CELKEM:915043

Klikací rozpočet

Rozpočet

SMS registrace

 
 
 
powered by SMSsender.cz

Kamera

kamera

Jsme členem

masnadeje

Připojení k internetu

softexsoftex_2

Obsah

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

 

Obec Malé Březno, IČO 266060, se sídlem Malé Březno 1, 434 01 Most 1 (dále také jako „správce“ nebo „obec“), tímto informuje o způsobech zpracování osobních údajů v souladu Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a platných právních předpisů za účelem splnění své informační a poučovací povinnosti vůči osobám, jejichž osobní údaje obec zpracovává (dále jen „subjekt údajů“).

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Osobní údaje obec zpracovává buď na základě:

 1. povinnosti stanovených obci právními předpisy; nebo
 2. nezbytnosti pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je obec pověřena; nebo
 3. oprávněného zájmu obce či třetí strany;  nebo
 4. jednávání směřujícího k uzavření smlouvy, nebo pokud je to nezbytné pro samotné plnění smlouvy mezi námi; nebo
 5. nezbytnosti pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby; nebo
 6. souhlasu se zpracováním osobních údajů, pokud nám byl takový souhlas udělen.

U souhlasu se zpracování osobních údajů je účel zpracování vždy výslovně vyjádřen v textu samotného souhlasu. Pokud je zpracování osobních údajů nutné pro uzavření smlouvy a plnění smluvního vztahu se správcem, budou v nezbytném rozsahu zpracovávány Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje a informace vztahující se k předmětu smlouvy (např. identifikace služby, platební údaje apod.).

Obec zpracovává osobní údaje na základě veřejného zájmu například formou monitoringu území obce kamerami za účelem boje proti pouliční kriminalitě, ochrany práv a majetku obce, jejích občanů, návštěvníků nebo třetích stran. Takto zaznamenané osobní údaje můžeme používat či předávat dále v souladu s platnými právními předpisy s cílem chránit taková práva a/nebo takový majetek.

Rozsah zpracovávaných údajů

Obec zpracovává pouze ty osobní údaje, které jsou nutné k plnění toho právního titulu, na základě kterého Vaše osobní údaje správce získal. Jedná se zejména o tyto kategorie osobních údajů:

 • Základní identifikační údaje (zejména jméno a příjmení, datum narození, bydliště, státní občanství)
 • Údaje o trvalém pobytu na území České republiky a ostatní údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel
 • Rodné číslo
 • Kontaktní údaje (zejména bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa)
 • Údaje související s předmětem smlouvy, druhem plnění, údaje o výši finančního plnění, popřípadě o pohledávce a způsobu jejího plnění
 • Platební údaje a číslo účtu
 • Údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, údaje rozhodné pro úlevy či osvobození od poplatků, údaje rozhodné pro prominutí poplatku nebo jeho příslušenství
 • Údaje o sociální situaci subjektu údajů nezbytné k vyřízení jeho žádosti nebo k poskytnutí sdělení orgánu pomoci v hmotné nouzi
 • Kamerový záznam pořízený na území obce na základě veřejného zájmu
 • Údaje o výpůjčkách obecního majetku (např. knihovny)
 • Údaje o skutečnostech týkajících se subjektu údajů významných pro informování veřejnosti, popřípadě pro poučení budoucích generací ve smyslu zákona o kronikách obcí, a to včetně podobizny nebo vyobrazení na fotografii týkající se dokumentované události
 • Údaje nezbytné pro zápisy matričních událostí a pro vedení matriční knihy narození, matriční knihy manželství, matriční knihy partnerství a matriční knihy úmrtí (popř. údaje nezbytné pro vyplnění dalších matričních tiskopisů stanovených právními předpisy)
 • Osobní údaje z profesního životopisu, dokladů o vzdělání a dalších podkladů pro výběrové řízení, údaje potřebné pro odměňování a pro plnění povinností zaměstnavatele vůči orgánům finanční správy, orgánům sociálního zabezpečení a vůči zdravotním pojišťovnám
 • Údaje o zdravotní způsobilosti a údaje o zdravotním stavu nezbytné pro naplňování práv a povinností v právních vztazích mezi obcí a subjektem údajů
 • Údaje o zdravotním postižení zaměstnance potřebné pro prokazování podmínek plnění dohody o zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením
 • Volební právo a jeho případné omezení, číslo dokladu totožnosti, účast při hlasování; v případě členů okrskových volebních komisí údaje nezbytné pro výkon činnosti člena komise a pro jeho odměňování; v případě kandidátů a zmocněnců identifikační údaje dle kandidátní listiny a čestného prohlášení kandidáta; v případě petentů u nezávislých kandidátů identifikační údaje dle náležitostí petice
 • Údaje, které je obec oprávněna využívat z informačních systémů veřejné správy podle § 149a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve spojení s § 36a zákona o obcích
 • a další údaje nezbytné pro plnění práv a povinností.

Informace o příjemcích osobních údajů

Příjemcem se rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura či jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty. Příjemcem je vždy subjekt údajů a správce. Obec dále poskytuje osobní údaje následujícím kategoriím příjemců:

 • přepravci dokumentů nebo zboží
 • externí právní, účetní či obdobní poradci
 • třetí strany, kterým jsme povinni nebo oprávněni předat Vaše osobní údaje na základě právních předpisů (např. orgány činné v trestním řízení, správní úřady v přestupkovém řízení)
 • třetí strany, které nám zajištují podporu apod. v oblasti IT a monitoringu našich prostor
 • třetí strany, které nám asistují při poskytování služeb občanům (např. svozu komunálního odpadu)
 • třetí strany, které nám zajišťují bezpečnost území, objektů a osob

Správce nepředává a nemá v úmyslu předat zpracovávané osobní údaje do třetí země, tj. do země mimo Evropskou Unii, nebo mezinárodní organizaci.

Kamerový systém obce

V případě vstupu do prostor, které jsou označeny informační cedulí s piktogramem kamery a informací o provozu kamerového systému, zpracováváme obrazový záznam na těchto místech. Kamerový systém nahrává a uchovává jím zaznamenané audiovizuální záznamy, které obec uchovává maximálně po níže uvedenou dobu, načež jsou záznamy automaticky přehrávány novými záznamy, tzv. „ve smyčce“. V případě podezření ze spáchání protiprávního jednání, nehody, bezpečnostního incidentu mohou být tyto záznamy dále předány třetím osobám, zejména orgánům činným v trestním řízení a správním orgánům nebo s nimi může být naloženo dle příslušného právního předpisu.

Správcem kamerového systému je obec. Účelem zpracování je boj proti pouliční kriminalitě, ochrana práv a majetku obce, jejích občanů, návštěvníků nebo třetích stran. Právním důvodem takového zpracování je pak ochrana veřejného zájmu a oprávněných zájmů správce, jak je blíže specifikováno výše.

Počet zapojených kamer, jejich umístnění a snímaný prostor:

Okruh č. 1

 • kamera 1 - MBK Telekomunikační stožár – WEB kamera - veřejně přístupná z webu obce; snímá území obce ze severní strany;
 • kamera 2 - MBK č.p. 23 - obecní bytový dům - snímá prostor okolí OÚ a dětského hřiště
 • kamera 3 - MBK příjezd od Mostu - snímá prostor veřejné komunikace č. 25120/III ve Vysokém Březně - směr od Mostu
 • kamera 4 - MBK příjezd od Chomutova - snímá prostor veřejné komunikace č. 25120/III v Malém Březně u „Zahrádek“ -  směr od Chomutova
 • kamera 5 - MBK Okály 1- snímá prostor veřejné komunikace č. 25120/III v Malém Březně „U Okálů“ -  směr od Chomutova
 • kamera 6 - MBK Okály 2          - snímá prostor místní komunikace v Malém Březně „U okálů“ a prostor u sportovního areálu
 • kamera 7 - MBK Zastávka 1 - snímá prostor veřejné komunikace č. 25120/III v Malém Březně u zastávky BUS -  směr od Chomutova
 • kamera 8 - MBK Zastávka 2 - snímá prostor veřejné komunikace č. 25120/III v Malém Březně u zastávky BUS -  směr od Mostu
 • kamera 9 - MBK Statek VB - snímá prostor místní komunikace ve Vysokém Březně a ostatní veřejné prostranství včetně kapličky

Okruh č. 2

 • kamera 1 - MBK sportovní areál 1 - snímá prostor sportovního areálu (přístupová cesta; bazén; objekt šaten)
 • kamera 2 - MBK sportovní areál 2 - snímá prostor sportovního areálu (objekt šaten; hokejbalové hřiště)
 • kamera 3 - MBK sportovní areál 3 - snímá prostor sportovního areálu (přístupová cesta; část hokejbalového hřiště; část multifunkčního hřiště)
 • kamera 4 - MBK sportovní areál 4 - snímá prostor sportovního areálu (multifunkční hřiště; část ČOV)
 • kamera 5 - MBK OÚ 1 - snímá prostor vchodu do obecního úřadu
 • kamera 6 - MBK OÚ 2 - snímá prostor sálu kulturního domu
 • kamera 7 - MBK OÚ 3 - snímá prostor fitness

   

Kategorie subjektů údajů, které jsou dotčeny předmětným zpracováním, jsou všechny osoby, které se vyskytnou v takto označeném prostoru. Zpracovávány budou běžné osobní údaje těchto osob ve formě obrazového záznamu, popř. SPZ a druh vozidla. Při zpracování dochází k prostému záznamu bez využití softwarového porovnání biometrických charakteristik.

Záznamy z kamerových systémů ponecháváme uložené po dobu maximálně 21 dnů. Následně se pořízený záznam automaticky přehraje záznamem novým. Řešené zachycené protiprávní jednání nebo obdobný incident je uchováván na disku zařízení po nezbytnou dobu potřebnou k projednání inkriminované situace.

Všechna monitorovací zařízení kamerového systému jsou chráněna před přístupem neoprávněných osob, před zničením či zneužitím celého systému a záznamů. Zavedené bezpečnostní opatření a technické řešení, jakož i další podrobnosti ke kamerovému systému, je podrobně řešeno ve vnitřní směrnici k provozu kamerového systému.

Cookies

Při návštěvě tohoto webu do Vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé soubory zvané cookies. Cookies využíváme jen v nezbytně nutné míře, abychom mohli provozovat tento web obce. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas. Tyto soubory nevyužíváme k žádným jiným než technickým účelům a pracujeme s nimi tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Dočasnost těchto cookies se projevuje tak, že jsou uloženy ve Vašem počítači jen do ukončení relace. Ve chvíli, kdy zavřete okno internetového prohlížeče, se tyto cookies automaticky z Vašeho počítače vymažou.

Aktuálně používáme tyto cookies:

 • PHPSESSID – tyto cookies slouží k identifikaci přihlášení

Standardní webové prohlížeče podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížeče můžete jednotlivé cookies ručně smazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, nebo je povolit jen pro určité stránky. Omezení nebo zablokování cookies však může mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu, po kterou máme právní titul pro takové zpracovávání a po naplnění účelu, pro který byly osobní údaje získány, je odstraníme. Jelikož se v praxi tato doba může lišit a vždy bude záležet na konkrétním případě, rádi Vám na požádání tuto lhůtu sdělíme pro individuální případ. Obecně však platí, že například faktury vystavené správcem jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i související smlouvy (vč. osobních údajů).

U souhlasu se zpracování osobních údajů je doba uložení osobních údajů v závislosti na účelu a rozsahu zpracování vždy výslovně vyjádřena v textu samotného souhlasu. V případě odvolání souhlasu bude správce uchovávat Vaše osobní údaje nejdéle 30 dní od odvolání souhlasu, pokud obec nebude mít k dalšímu zpracovávání jiný právní titul. V případě, kdy je zpracování nezbytné pro uzavření smlouvy a plnění ze smluvního vztahu, budou Vaše osobní údaje uchovávány po dobu nezbytnou pro toto plnění.

Výše uvedené lhůty se neuplatní v případech, kdy jsme oprávnění zpracovávat osobní údaje za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků. Vyplývají-li z relevantních právních předpisů odlišné doby uchovávání osobních údajů, uplatní se doby uvedené v takových předpisech.

Archivační a skartační lhůty jsou podrobně stanoveny v archivačním a skartačním řádu obce.

Práva subjektů údajů

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, tj. získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány a pokud tomu tak je, máte právo na přístup k těmto osobním údajům. Máte právo požadovat informace o účelu zpracování osobních údajů, informace o rozsahu osobních údajů, které jsou předmětem zpracování a jejich kategorii, včetně údaje o zdroji, ze kterého byly osobní údaje získány, plánované době zpracování, skutečnosti zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a informace o případných příjemcích nebo kategorii příjemců osobních údajů. Dále máte právo žádat opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, jsou-li nepřesné, resp. jestliže pominul účel jejich zpracování, případně máte právo požadovat po správci omezení zpracování Vašich osobních údajů.

Pokud je zpracování založeno na souhlasu, máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Jsou-li osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci, máte právo být informován/a o vhodných bezpečnostních zárukách, které se vztahují na předání.

Máte také právo na přenositelnost osobních údajů. Správce Vám poskytne Vaše osobní údaje na základě žádosti bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo se vztahuje na osobní údaje, které jsou zpracovávány automatizovaně a na základě smlouvy nebo souhlasu.

Pokud se domníváte, že je zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, jste oprávněn/a vznést námitku, žádat vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu.

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Správce uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek, námitek, stížností apod. můžete kontaktovat zástupce obce nebo ve věcech týkajících se osobních údajů a jejich zpracovávání přímo našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, pana Mgr. Bc. Milana Frice, LL.M., na e-mailové adrese milan.fric@lawyer24.cz nebo telefonicky na tel. čísle 723 179 402.

Domníváte-li se, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů, dejte nám prosím nejdříve vědět a pokusíme se Vaši stížnost se vší vážností vyřešit. Tímto však v žádném případě není dotčeno Vaše právo podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).